Times

Shabbat Times

 • Parsha: Ki Seitzei

  Friday

  Candle Lighting: 6:11 / 7:14 PM
  Mincha: 5:58 / 7:00 / 7:24 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 9:38 AM
  Daf Yomi: 5:55 PM
  Shiur Masechet Avodah Zara: 5:55 PM
  Mincha: 6:00 / 6:55 PM
  Seudah Shlishit: 7:15 PM
  Maariv: 8:08 PM
  Havdalah: 8:03 pm

Weekday Times

 • Sunday

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

  Monday

  Shacharit: 6:45/7:30/8:30/9:00 AM

  Tuesday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Wednesday

  Shacharit: 6:00/ 6:55/ 7:45 AM

  Thursday

  Shacharit: 6:00/ 6:45/ 7:45 AM

  Friday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  For the Week

  Sunday Mincha Gedola: Resumes after Labor Day
  Mincha/Maariv: 5:47 / 7:10 PM
  Late Maariv: 9:30 PM