Times

Shabbat Times

 • Parsha: Kedoshim

  Friday

  Candle Lighting: 6:09 / 7:13 PM
  Mincha: 5:53 / 7:23 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 9:39 AM
  Daf Yomi: 6:00 PM
  Shiur Avodah Zara: 6:00 PM
  Mincha: 6:00 / 7:00 PM
  Shabbat HaGadol Drasha: 7:20 PM
  Maariv: 8:10 PM
  Havdallah: 8:15 PM

Weekday Times

 • Sunday

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

  Monday

  Shacharit:

  Tuesday

  Shacharit:

  Wednesday

  Shacharit:

  Thursday

  Shacharit:

  Friday

  Shacharit:

  For the Week

  Mincha/Maariv: 6:00 / 7:30 PM
  Sunday Mincha Gedola: 1:31 PM
  Late Maariv: 9:30 PM