Times

Shabbat Times

 • Parsha: Nitzavim-Vayeilech

  Friday

  Candle Lighting: 5:42 / 6:39 PM
  Mincha: 5:30 / 6:49 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 9:44 AM
  Daf Yomi: 5:15 PM
  Shiur Masechet Avodah Zara: 5:40 PM
  Mincha: 6:15 PM
  Seudah Shlishit: 6:35 PM
  Maariv: 7:33 PM
  Havdalah: 7:40 pm

Weekday Times

 • Sunday

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

  Monday

  Shacharit: 6:00/ 6:45/ 7:45 AM

  Tuesday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Wednesday

  Shacharit: 6:00/ 6:55/ 7:45 AM

  Thursday

  Shacharit: 6:00/ 6:45/ 7:45 AM

  Friday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  For the Week

  Mincha/Maariv: 5:30 / 6:50 PM
  Late Maariv: 9:30 PM