Times

Shabbat Times

 • Parsha: Lech-Lecha

  Friday

  Candle Lighting: 5:34 PM
  Mincha: 5:44 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 10:02 AM
  Daf Yomi: 4:25 PM
  Shiur Masechet Avodah Zara: 4:25 PM
  Mincha: 5:25 PM
  Seudah Shlishit: 5:45 PM
  Maariv: 6:28 PM
  Havdalah: 6:35 pm

Weekday Times

 • Sunday

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/9:00 AM

  Monday

  Shacharit: 6:00/6:45/ 7:45 AM

  Tuesday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Wednesday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Thursday

  Shacharit: 6:00/6:45/ 7:45 AM

  Friday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  For the Week

  Sunday Mincha Gedola: 12:10 PM
  Mincha/Maariv: 4:35 PM
  Late Maariv: 9:30 PM