Times

Shabbat Times

 • Parsha: Noach

  Friday

  Candle Lighting: 5:44 PM
  Mincha: 5:54 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 9:58 AM
  Daf Yomi: 4:35 PM
  Shiur Masechet Avodah Zara: 4:35 PM
  Mincha: 5:35 PM
  Seudah Shlishit: 5:55 PM
  Maariv: 6:37 PM
  Havdalah: 6:44 pm

Weekday Times

 • Sunday

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/9:00 AM

  Monday

  Shacharit: 6:00/6:45/ 7:45 AM

  Tuesday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Wednesday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Thursday

  Shacharit: 6:00/6:45/ 7:45 AM

  Friday

  Shacharit: 6:00/6:35/ 7:35 AM

  For the Week

  Mincha/Maariv: 5:50 PM
  Late Maariv: 9:30 PM