Times

Shabbat Times

 • Parsha: Ki Sisa

  Friday

  Candle Lighting: 5:34 PM
  Mincha: 5:44 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 9:20 AM
  Daf Yomi: 4:25 PM
  Shiur Masechet Avodah Zara: 4:40 PM
  Mincha: 12:36 / 5:25 PM
  Seudah Shlishit: 5:45 PM
  Maariv: 6:30 PM
  Havdalah*: 6:35 PM

Weekday Times

 • Sunday

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

  Monday

  Shacharit: 6:00/6:45/ 7:45 AM

  Tuesday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Wednesday

  Shacharit: 5:45/6:25/ 7:35 AM

  Thursday

  Shacharit: 5:30/6:30/ 7:30/ 8:30AM

  Friday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  For the Week

  Sunday Mincha Gedola: 12:40 PM
  Mincha/Maariv: 5:35 PM (see Purim Schedule)
  Late Maariv: 9:30 PM