Times

Shabbat Times

 • Parsha: Devarim

  Friday

  Candle Lighting: 6:43 / 7:18 / 7:53 PM
  Mincha: 6:28 / 7:00 / 8:03 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 9:27 AM
  Daf Yomi: 6:35 PM
  Shiur Masechet Avodah Zara: 6:35 PM
  Mincha: 6:00 / 7:35 PM
  Seudah Shlishit: 7:55 PM
  Maariv: 8:47 PM
  Havdalah: 8:53 pm

Weekday Times

 • Sunday

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

  Monday

  Shacharit: 5:45/ 6345/ 7:35 AM

  Tuesday

  Shacharit: 5:30/6:30/ 7:30/ 8:45 AM

  Wednesday

  Shacharit: 6:00/ 6:55/ 7:45 AM

  Thursday

  Shacharit: 6:00/ 6:45/ 7:45 AM

  Friday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  For the Week

  Sunday Mincha Gedola: Resumes after Labor Day
  Mincha/Maariv: 6:22 / 7:55 PM
  Late Maariv: 9:30 PM