Times

Shabbat Times

 • Parsha: Beshalach

  Friday

  Candle Lighting: 4:52 PM
  Mincha: 5:02 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 9:38 AM
  Daf Yomi: 3:45 PM
  Shiur Masechet Avodah Zara: 4:00 PM
  Mincha: 12:34 / 4:45 PM
  Seudah Shlishit: 5:05 PM
  Maariv: 5:48 PM
  Havdalah*: 5:53 PM

Weekday Times

 • Sunday

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

  Monday

  Shacharit: 6:00/6:45/ 7:45AM

  Tuesday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Wednesday

  Shacharit: 6:00/6:45/ 7:45 AM

  Thursday

  Shacharit: 6:00/6:45/ 7:45 AM

  Friday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  For the Week

  Sunday Mincha Gedola: 12:34 PM
  Mincha/Maariv: 5:00 PM
  Late Maariv: 9:30 PM