Times

Shabbat Times

 • Friday

  Candle Lighting: 6:14/7:18/ 7:19 PM
  Mincha: 6:01/7:00/ 7:29 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 9:33 AM
  Daf Yomi: 5:55 PM
  Shiur Masechet Avodah Zara: 5:55 PM
  Mincha: 6:00/6:55 PM
  Seudah Shlishit: 7:15 PM
  Maariv: 8:15 PM
  HavdaIah: 8:20 PM

Weekday Times

 • Sunday - Rosh Chodesh

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

  Monday -Rosh Chodesh

  Shacharit: 5:45/6:35/ 7:35 AM

  Tuesday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Wednesday - Yom HaZikaron

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Thursday - Yom HaAtzmaut

  Shacharit: 5:45/6:35/ 7:45 AM

  Friday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  Weekdays

  Mincha/Maariv: 6:01/7:25 PM
  Late Maariv: 9:30 PM