Times

Shabbat Times

 • Parsha: Vayigash

  Friday

  Mincha: 3:15 / 4:21 PM
  Candle Lighting: 4:11 PM

  Shabbat

  Shacharit: 7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM
  Latest Shema: 9:34 AM
  Daf Yomi: 2:50 PM
  Shiur Masechet Avodah Zara: 3:15 PM
  Mincha: 12:16 / 3:50 PM
  Seudah Shlishit: 4:10 PM
  Maariv: 5:07 PM
  Havdalah*: 5:12 PM

Weekday Times

 • Sunday

  Shacharit: 6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

  Monday

  Shacharit: 6:00/6:35/ 7:35 AM

  Tuesday

  Shacharit: 6:00/6:35/ 7:35 AM

  Wednesday

  Shacharit: 6:00/6:40/ 7:35 AM

  Thursday

  Shacharit: 6:00/6:45/ 7:45/ 8:00 AM

  Friday

  Shacharit: 6:00/6:55/ 7:45 AM

  For the Week

  Sunday Mincha Gedola: 12:16 PM
  Mincha/Maariv: 4:20 PM
  Late Maariv: 9:30 PM