Jan 30, 2015

10 Shevat 5775

img
 • Parsha

  Beshalach

 • Friday
 • Candle Lighting

  4:52 PM

 • Mincha

  5:02 PM

 • Shabbat
 • Shacharit

  7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM

 • Latest Shema

  9:38 AM

 • Daf Yomi

  3:45 PM

 • Shiur Masechet Avodah Zara

  4:00 PM

 • Mincha

  12:34 / 4:45 PM

 • Seudah Shlishit

  5:05 PM

 • Maariv

  5:48 PM

 • Havdalah*

  5:53 PM

img
 • Sunday
 • Shacharit

  6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

 • Monday
 • Shacharit

  6:00/6:45/ 7:45AM

 • Tuesday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • Wednesday
 • Shacharit

  6:00/6:35/ 7:35 AM

 • Thursday
 • Shacharit

  6:00/6:45/ 7:45 AM

 • Friday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • For the Week
 • Sun Mincha Gedola

  12:34 PM

 • Mincha/Maariv

  4:55 PM

 • Late Maariv

  9:30 PM

img
slideshow image