Sep 17, 2014

22 Elul 5774

img
 • Parsha

  Nitzavim-Vayeilech

 • Friday
 • Candle Lighting

  5:42 / 6:39 PM

 • Mincha

  5:30 / 6:49 PM

 • Shabbat
 • Shacharit

  7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM

 • Latest Shema

  9:44 AM

 • Daf Yomi

  5:15 PM

 • Shiur Masechet Avodah Zara

  5:40 PM

 • Mincha

  6:15 PM

 • Seudah Shlishit

  6:35 PM

 • Maariv

  7:33 PM

 • Havdalah

  7:40 pm

img
 • Sunday
 • Shacharit

  6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

 • Monday
 • Shacharit

  6:00/ 6:45/ 7:45 AM

 • Tuesday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • Wednesday
 • Shacharit

  6:00/ 6:55/ 7:45 AM

 • Thursday
 • Shacharit

  6:00/ 6:45/ 7:45 AM

 • Friday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • For the Week
 • Mincha/Maariv (Plag/Regular)

  5:30 / 6:50 PM

 • Late Maariv

  9:30 PM

img
slideshow image