Nov 01, 2014

8 Heshvan 5775

img
 • Parsha

  Lech-Lecha

 • Friday
 • Candle Lighting

  5:34 PM

 • Mincha

  5:44 PM

 • Shabbat
 • Shacharit

  7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM

 • Latest Shema

  10:02 AM

 • Daf Yomi

  4:25 PM

 • Shiur Masechet Avodah Zara

  4:25 PM

 • Mincha

  5:25 PM

 • Seudah Shlishit

  5:45 PM

 • Maariv

  6:28 PM

 • Havdalah

  6:35 pm

img
 • Sunday
 • Shacharit

  6:45/7:30/ 8:30/9:00 AM

 • Monday
 • Shacharit

  6:00/6:45/ 7:45 AM

 • Tuesday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • Wednesday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • Thursday
 • Shacharit

  6:00/6:45/ 7:45 AM

 • Friday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • For the Week
 • Sun Mincha Gedola

  12:10 PM

 • Mincha/Maariv

  4:35 PM

 • Late Maariv

  9:30 PM

img
slideshow image